آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جهود

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن جهودان مرد منافق بود

www.aradpardaz.com