آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

افسر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن افسر ارتش در خواب، نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك افسر : معاملات تجاري عالي

شما افسر هستيد : در هر نوع كاري موفق خواهيد بود.

شما خود را به همراهي افسران مي بينيد : موفقيت دركار .

به شما لقب افسر مي دهند : احترام و امتياز .

www.aradpardaz.com