آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اميد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب احساس كنيد كه نسبت به موضوعى اميدوار هستيد، نشانه‏ى از دست دادن يك چيز مهم است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اميد و آرزو : دوستان خوبتان را از دست مي دهيد .

اميدتان را از دست مي دهيد : يك دوره خوشي در پيش است .

اميدهاي خوشايندي براي افراد خانواده :خطر شما را تهديد ميكند .

اميد موفقيت براي فرزندانتان : منتظرجر و بحثهاي بسيار طولاني با افراد فاميلتان با شيد .

www.aradpardaz.com