آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

امين

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب خود را فرد امينى ببينيد، بيانگر موفقيت در امور مالى است. ديدن افراد درستكار و امين در خواب، نشانه‏ى آن است كه در امور مالى موفقيت زيادى پيدا نمى‏كنيد.

www.aradpardaz.com