آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بلوغ

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه تازه به سن بلوغ رسيده‏ايد، بيانگر آن است كه بايد در ايجاد ارتباط با ديگران دقت كنيد.

www.aradpardaz.com