آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بليط

 

ليلا برايت مى‏گويد:

خريد بليط براى سفر، بيانگر آن است كه بايد در كارها دقت بيشترى نماييد. خريدن بليط سينما در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد در كارهايتان عجله نكنيد. اگر كسى به شما يك بليط سينما )تئاتر( داد، بيانگر آشنايى با افراد جديد است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بليط : يك دورة خوب شروع مي شود.

يك بليط كه رويش اعدادي نوشته شده : شهرت و موفقيت .

بليط شما باطل مي شود : خبرهايي كه مدتها در انتظار شان بوديد دريافت مي كنيد .

www.aradpardaz.com