آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيچک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد پيچكى روى درختى روييده است، بيانگر سود مالى است. مشاهده‏ى پيچك خشك شده در خواب، نشانه‏ى آن است كه از موضوعى ناراحت مى‏شويد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پيچك در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب پيچكى بر روى ديوار ببينيد، نشانه‏ى آن است كه به حرف‏هاى خود پايبند هستيد.

www.aradpardaz.com