آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هدهد

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي هدهد را درخواب بيند، دليل بر مردي بزرگ با خير است. اگر بيند هدهد بااو سخن گفت از چيزهاي جهان آگاه شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن هدهد در خواب چهار وجه است.

اول: خير.

دوم: خوشي.

سوم: بزرگي.

چهارم: ظفر يافتن.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن هدهد خبر خوش بود

www.aradpardaz.com