آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ل >

لفاخ

 

(دست شور بود.) محمدبن سيرين گويد: ديدن لفاخ در خواب شش وجه است. اول: سخن خوش. دوم: مال. سوم: فرزند. چهارم: دوست. پنجم: رفيق. ششم: غلام.

www.aradpardaz.com