آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

ترور

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ترور كسى را ببينيد، به معناى آن است كه بايد در انجام كارها بيشتر مراقب باشيد. اگر خواب ببينيد كه خودتان كسى را ترور مى‏كنيد، يعنى مرتكب اشتباهى مى‏شويد.

 

www.aradpardaz.com