آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تعهد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر درخواب نسبت به كارى تعهد داده باشيد، به معناى آن است كه عده‏اى باعث آزار شما مى‏شوند. اگر در خواب كسى را ببينيد كه نسبت به شما متعهد مى‏شود، بيانگر آن است كه كارى مى‏كنيد كه نزد ديگران محبوب مى‏شويد.

www.aradpardaz.com