آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تفرج

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

گردش كردن در خواب، بيانگر آن است كه دست به كارى پر سود مى‏زنيد. اگر در خواب ديگران را در حال گردش ببينيد، به اين معنا است كه بايد تلاش بيشترى براى رسيدن به اهدافتان به عمل آوريد.

www.aradpardaz.com