آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جوهر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد جوهر بر لباس كسي پاشيده مي شود ، علامت آن است كه شك و حسد و حقارت ديگران ، به شما آسيب وارد مي كند .

2ـ اگر دختري درخواب جوهر ببيند ، علامت آن است كه فريب كسي را خواهد خورد .

3ـ اگر در خواب انگشتان خود را جوهري ببينيد ، نشانة آن است كه با حسادت مي كوشيد به ديگري صدمه بزنيد . اما اگر جوهر قرمز باشد ، نشانة آن است كه اتفاق بسيار بدي براي شما رخ خواهد داد .

4ـ اگر خواب ببينيد قلم خود را جوهر مي كنيد ، نشانة آن است كه با افرادي شرور دوست مي شويد و به كاري پست و نادرست تن مي دهيد .

5ـ ديدن شيشه هاي جوهر در خواب ، نشانة داشتن علايقي بيهوده است .

www.aradpardaz.com