آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حلقه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد حلقه اي به انگشت داريد ، نشانة آن است كه كارهايي جديد انجام مي دهيد و در به ثمر رساندن آنها توفيق مي يابيد .

2ـ ديدن حلقة شكسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنين خوابي ببينيد ، نشانة آن است كه از همسر خود جدا خواهند شد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند از كسي حلقه اي مي گيرد ، نشانة آن است كه نگراني و ترديدي كه نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد .

4ـ اگر در انگشت ديگران حلقه اي ببينيد ، نشانة آن است كه بر خوشبختي شما افزوده خواهد شد و تعدادي دوست تازه خواهيد يافت .

www.aradpardaz.com