آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خفگي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب احساس خفگي كنيد ، نشانة آن است كه در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساري خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com