آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سارق

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد سارق هستيد و مأموران در تعقيب شما هستند ، نشانة آن است كه درگير روابط اجتماعي نامطلوبي خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد دزدي را تعقيب مي كنيد يا او را دستگير مي سازيد ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چيره مي شويد .

www.aradpardaz.com