آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ع >

عروس

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است ، نشانة آن است كه بزودي ارثي به او مي رسد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند از آراستن عروسي خشنود است ، دلالت بر آن دارد كه آرزوهاي او برآورده خواهد شد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است و غمگين و ناراحت است ، علامت آن است كه انتظارات او برآورده نخواهد شد .

4ـ اگر در خواب عروسي را ببوسيد ، علامت آن است كه با دوستان خود آشتي مي كنيد .

5ـ اگر در خواب عروس ، ديگران را ببوسد ، علامت آن است كه دوستاني فراوان خواهيد يافت .

6ـ اگر در خواب عروسي شما را ببوسد ، علامت آن است كه نامزد شما ثروت كلاني به ارث خواهد برد .

7ـ اگر در خواب عروسي نگران و ناراحت را ببوسيد ، نشانة آن است كه از موفقيت خود و دوستانتان خوشنود مي شويد .

8ـ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراكي ندارد ، نشانة آن است كه حوادثي نامطلوب ، خوشيهاي او را پايمال مي كند .

www.aradpardaz.com