آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

معلم

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن معلم مدرسه در خواب ، علامت آن است كه مي خواهيد با روشي ملايم از كسب دانش لذت ببريد .

2ـ اگر خواب ببينيد معلم مدرسه هستيد ، علامت آن است كه مي خواهيد به مقامي مهم در عرصة ادبيات دست يابيد .

www.aradpardaz.com