آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وارث

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه چيزى را به ارث مى‏بريد، به اين معنا است كه مشغول انجام كارهاى سختى هستيد.

www.aradpardaz.com