آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

واعظ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب واعظى را ببينيد، بيانگر آن است كه بايد در اعمالتان دقت زيادى داشته باشيد. اگر خواب ببينيد كه با يك واعظ دعوا مى‏گيريد، بيانگر آن است كه دچار شكست و نااميدى مى‏شويد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

شنيدن صداى واعظ در خواب، بيانگر درگيرى و نزاع است.

www.aradpardaz.com