آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ل >

لقوه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه رويش از علتِ لقوه كج شد، دليل كه پيش مردم خوار شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن لقوه در خواب، دليل بر مردي منافق بود. اگر بيند كه به علتِ لقوه گرفتار شد، دليل بر اشكار شدن دين او است.

www.aradpardaz.com