آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

ناطق

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه سخنور ماهرى هستيد، به اين معنا است كه اخبار خوبى به گوشتان مى‏رسد.

www.aradpardaz.com