آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نجوا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببيندى كه با شخصى نجوا مى‏كنيد، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى خواهيد شد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى به نجوا با شما صحبت مى‏كند، به اين معنا است كه براى انجام كارى نياز به كمك ديگران داريد.

www.aradpardaz.com