آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

احمق

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب احمقها : يك اتفاق غيره منتظره و خوشايند در انتظار شماست .

يك دسته احمق : روح شما به طرز خارق العاده اي كار ميكند .

شما احمق هستيد : بزودي خودتان را در پست وزارت خواهيد ديد .

بچه ها احمق هستند : روي نردبان اجتماع در پله هاي بالا جا خواهيد داشت .

www.aradpardaz.com