آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آرزو

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما يك آرزو داريد : با يك دشمن قديمي آشتي ميكنيد.

ديگران آرزو دارند : مشاجره در فاميل

دوستان شما يك آرزو دارند : تغيير مهم در ميان اطرافيان شما

آرزوهاي چيزهاي غير ممكن را داريد : فراواني

چيزي را كه آرزويش را داريد بدست مي آوريد : سرافكندگي و خجالت.

آرزوي داشتن مال ديگران را داريد : مراقب باشيد كه بواسطه حوادثي كه رخ خواهند داد آسيب نبينيد

يك زن آرزوي داشتن بچه دارد : ديگران با او مهربان نيستند

شما آرزوي داشتن پول داريد : در كارهايتان با شكست مواجه ميشويد .

www.aradpardaz.com