آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اژدر

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اژدر : مراقب اطرافيانتان باشيد .

يك اژدر را آتش ميزنيد : زندگي شما تغيير خواهد كرد.

اژدر منفجر ميشود : اشخاص حسود شما را احاطه مي كنند

اژدر به هدف مي خورد : فرزندان شما سبب خوشي و لذت شما خواهند بود.

www.aradpardaz.com