آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آگهي

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك آگهي مي دهيد : مشكلات و گرفتاري شما را تهديد مي كند .

يك آگهي را مي خوانيد : نقشه هاي شما عملي ميشود .

يك آگهي بسيار جالب به شما مي دهند : موفقيت در فعاليتهاي اجتماعي .

www.aradpardaz.com