آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

انبر

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انبر : در يك مشاجره بزرگ گرفتار ميشويد

از انبر استفاده مي كنيد : دشمنان در پي شكست شما هستند .

انبر مي خريد : بدشانسي

دشمنان از انبر استفاده مي كنيد : دردسر و مشكلات بسيار

www.aradpardaz.com