آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بالا

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك چيزي بالاي سرشما آويزان است : خبرهاي نا خوشايند

يك چيز ازبالا به كنار شما مي افتد : ازخطرضررهاي مالي رد مي شويد .

بواسطه چيزي كه از بالا به روي سرتان افتاده زخمي مي شويد :يك مرگ ناگهاني

يك چيز ازبالا برسر ديگران مي افتد : از دوستان حسود دوري كنيد.

چيزي بالاي سرشماست : ناكاميهاي كوچك

بالاي سر شما تابلو يا اشياء تزئيني وجود دارند :ناكامي درعشق

تصاوير مقدس بالاي سرشماست : زندگي شما توام با شادي خواهد بود.

www.aradpardaz.com