آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

باله

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك زن خواب رقص باله ببيند : دردسر و نااميدي

يك زن جوان خواب رقص باله ببيند : او در عشق وفادار نخواهد بود .

يك مرد خواب رقص باله ببيند : شكست در كارها

يك زن بيوه خواب رقص باله ببيند : او به زودي با يك مرد بسيار ثروتمند ازدواج خواهد كرد.

باله اي كه در يك سن بزرگ بوسيله رقاصاني حرفه اي انجام مي شود :سلامتي شما بخطرمي افتد.

www.aradpardaz.com