آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بستن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك كتاب را مي بنديد : يك راز براي شما فاش ميشود .

چيزهاي سنگيني را با بند مي بنديد : يك گرفتاري با وزارت دادگستري در پيش داريد .

دو تكه چوب را بهم مي بنديد : خبرهاي غم انگيز

يك قسمت از بدن شما با بند بسته شده : ناكامي

شما را با طناب بسته اند : موانع بسيار بر سر راهتان پديدار مي شود .

ديگران را با طناب بسته اند : دردسرها شما را كلافه خواهند كرد .

اشخاصي شما را با طناب مي بندند : دريك دام مي افتيد .

شما ديگران را با طناب مي بنديد : پريشاني و ضرر مالي .

www.aradpardaz.com