آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بسته

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بسته : يك دعوت مهم در آينده نزديك از شما خواهد شد .

يك بسته كاه : اوقات سختي را خواهيد گذارند .

يك بسته توتون : اطلاعات اشتباه به شما مي دهند كه نبايد باعث آشفتگي شما شوند .

يك بسته لباس : خبرهاي خوش

يك عده در حال حمل بسته هايي : خواستةهايي شما بزودي برآورده مي شود

يكنفردر حال حمل بسته هايي : يك دوست به شما هديه اي خواهد داد.

يكنفربه شما بسته اي مي دهد : اين شخص فكرهايي درسر دارد.

www.aradpardaz.com