آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بوکس

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

در يك مسابقه بوكس شركت مي كنيد : يك خبر شما را بسيار متعجب خواهد كرد .

شما مسابقه بوكس ترتيب مي دهيد : دوستانتان را از دست مي دهيد .

در شرط بندي روي يك مسابقه بوكس برنده ميشويد: هماهنگي در بين دوستان

در شرط بندي روي يك مسابقه بوكس بازنده ميشويد : شما يك دوست وفادار داريد .

www.aradpardaz.com