آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بيضه

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

بيضه هاي زخمي : مخالفانتان را شكست خواهيد داد.

شما بيضه نداريد : شانس و موفقيت در معاملات

شخصي را اخته مي كنيد : يك ميهماني بزرگ شام

حيواني را اخته مي كنيد : ادارة امور بسياري بدست شما مي افتد .

www.aradpardaz.com