آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هديه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسى ديد كه چيزى به كسى هديه داد يا فرستاد بر قدر آن خير و منفعت و نعمت يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

هديه فرزند بود.

 

جابرمغربي گويد:

انديشه و فكر بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر هديه گوشت لطيف بود خير ونيكي است.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

هديه : از شما چيزي دزديده خواهد شد

هديه گرفتن : بهبودي در روابطتتان

 

تام چت ويندو مي گويد :

هديه دريافت داشتن در خواب نشان فرزند است

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

1ـ دريافت هداياي مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانة استعدادهاي هنري است .

2ـ دادن هديه تولد در خواب به ديگران ، نشانة برخورداري از احترامات ناچيز است .

 

هانس كورت مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه هديه‏ى تولد دريافت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى در انتظار شما است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

هديه دادن در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.

 

www.aradpardaz.com