آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هويج

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن هويج درخواب،دليل غم است. اگر ديد هويج داشت و بخورد، دليل كه غمي به وي رسد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

ديدن هويج درخواب چون شيرين است، دليل منفعت است به زحمت. اگر شيرين نبود، دليل غم است و بهتر آن بود كه به گوشت پخته باشند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

ديدن هويج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .

اگر دختري خواب ببيند در حال خوردن هويج است ، نشانة آن است كه در سن پايين ازدواج مي كند و صاحب چند     فرزند شيطان و پر جنب و جوش مي شود .

ديدن و خوردن هويج در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است.

www.aradpardaz.com