آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ > آبها >

آبجو

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه در كافه‏اى مشغول نوشيدن آبجو مى‏باشيد، بدانيد كه نااميدى شما مهم و حقيقى مى‏باشد.

اگر ديديد كه ديگران نيز مشغول نوشيدن آبجو هستند، معنى آن اين است كه دشمنان و بدخواهان شما با توطئه و دسيسه‏چينى آرزوهايتان را بر باد مى‏دهند.

اگر در خواب ببينيد كه در كارخانه آبجوسازى هستيد، نشانگر آن است كه به خاطر خلافى كه ظاهرا مرتكب شده‏ايد، مورد تعقيب قرار مى‏گيريد، البته بى‏گناهى خود را به اثبات مى‏رسانيد.

www.aradpardaz.com