آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قطران

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قطران داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر تن يا لباس خود را به قطران آلوده كرد، دليل كه لباس حرام پوشد و بعضي گويند به بلائي گرفتار گردد.

www.aradpardaz.com