آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ف >

فراخي

 

محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه خانه يا دكان فراخ شد، دليل است روزي بر وي فراخ شود. اگر بيند كه مقامي بر وي تنگ شد، دليل است معيشت بر وي تنگ شود، في الجمله ديدنِ فراخ شدن چيزهاي تنگ درخواب، دليل گشايش كارها است.

www.aradpardaz.com