آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ع >

عاريت

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه چيزي عاريت به كسي داد، دليل است كه آن چيز بر وي ثابت بماند و تمتع از او يابد.

www.aradpardaz.com