آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ع >

عصاري

 

اگر در خواب بيند كه عصار يم كرد،دليل است كه كاري كند كه مردم او را ثنا گويند و نامش در جهان منتشر شود به نيكي.

www.aradpardaz.com