آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ع >

عصيده

 

نوعي است از حلواها و بهترين آن، آن است كه زعفران در وي نباشد وديدن وي به خواب،دليل بر مال است كه به زحمت حاصل كند. اگر بيند كه كسي لقمه عصيده در دهان او گذاشت، دليل است كه سخني خوش شنود.

www.aradpardaz.com