آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ط >

طباخي

 

محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند طباخي مي كرد، اگر آن چه مي پخت خوش طعم بود، دليل منفعت است از پادشاه. اگر آن چه مي پخت بدطعم و ناخوش است، تاويل به خلاف اين بود.

www.aradpardaz.com