آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ض >

ضرابي

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن ضرابي كردن، دليل است كه سخنان خود را بيارايد و به فخر بازگويد. جابرمغربي گويد: اگر بيند درم و سره مي كرد، دليل كه سخني چند بي اصل بيارايد كه لطيف و شيرين بود. اگر درمِ دون مي زد، دليل كه سخنهاي ناخوش بگويد.

www.aradpardaz.com