آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ص >

صحيفه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر صحيفه چيزي نوشت، دليل كه ميراث يابد اگر چيزي ننوشت، دليل است ميراث طلبد و فائده نرسد.

www.aradpardaz.com