آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آشفتن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه مسأله‏اى شما را آشفته كرده، بيانگر آن است كه شما به هنگام بيدارى، نگرانى‏هاى كمى را در اطرافتان مشاهده خواهيد كرد. اگر ديديد كه كسى از صحبت‏هاى شما آشفته شده، دليل بر آن است كه شما در زندگى از سوء تفاهمات كوچك هم به راحتى نمى‏گذريد.

www.aradpardaz.com