آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شنالک

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند با كسي شنالك مي باخت، دليل كه مال حرام يابد، اگر فرياد داشت. اگر فرياد نداشت، دليل كه با كسي خصومت كند.

www.aradpardaz.com