آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شنگرف

 

ديدن شنگرف در خواب، دليل غم بود. اگر بيند كه شنگرف ميخورد، دليل كه مقرب پادشاه گردد. اگر بيند شنگرف بفروخت يا از خود جدا كرد، دليل است از غم و اندوه برهد. اگر ديد به شنگرف صورت مي كرد، دليل به لهو و باطل فريفته شود. اگر بيند به شنگرف چيزي نوشت، اگر آن چه نوشت قران يا توحيد يا دعا بود، دليل خير و نيكوئي است، اگر به خلاف اين بيند، دليل بر شر و فساد است.

www.aradpardaz.com