آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شونيز

 

ديدن شونيز، دليل غم است و خوردن آن، دليل بر مضرت و نقصان باشد.

www.aradpardaz.com