آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سريشم

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سريشم داشت، دليل است كه به قدر آن غمِ عيال خورد. اگر بيند كه به سريشم چيزي چسبانيد، دليل كه كارهاي محكم كند.

www.aradpardaz.com